بررسی های کامپیوترو رفع ایرادات مربوط به پارتیشن بندی ،بدسکتور و داینامیک بودن هارد