بررسی کنترل اجزاء رایانه شامل اتصالات منبع تغذیه و کابل های اتصال